Cercasi istituzione che mi rappresenti…se no faccio da solo, grazie!

di GIANINA ANDREI-

Oggi abbiamo a che fare con un’istituzione governativa dedicata ai romeni che vivono fuori dai confini della Romania (la cosiddetta Diaspora), cioè il Dipartimento per i romeni che vivono all’estero.
Siamo andati a scoprire cosa dovrebbe significare questo dipartimento per i romeni della diaspora e quale sarebbe il suo scopo, la sua storia: Lo storico ci racconta che tutto ebbe inizio intorno al 1995 con il nome di “Consiglio per i Problemi dei Romeni che vivono all’ estero” e ha rappresentato la prima struttura per il “sostegno alle comunità romene fuori dal Paese”. Dopo circa 3 anni diventa “Sottosegretariato di Stato per “. Un anno dopo diventa “Il dipartimento per i rapporti con i romeni all’estero”, passando da un ministero all’altro con relativi fondi.
Attualmente, il Dipartimento per i Rapporti con i Romeni che vivono all’estero (DRRP), a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione all’interno della pubblica amministrazione centrale,  è stato istituito come struttura con personalità giuridica all’interno del Governo, in coordinamento con il Primo Ministro. Dal gennaio 2021, il Dipartimento è diretto dalla signora Oana Ursache, Segretario di Stato nel Dipartimento.. La nomina della Sig.ra Oana Ursache è fatta dal Primo Ministro della Romania, Florin Catu.
Per chi non lo sapesse, Oana Ursache molto fiera delle sue origini romene, vissuta per anni in Spagna, attualmente, oltre l’incarico del Dipartimento, rappresenta anche la Diaspora come membro del PLUS National (partito politico)
Quando Oana Ursache è stata nominata segretario di Stato nel Dipartimento le sue dichiarazioni erano queste : “Conosco due Romanie: la Romania paese e la Romania fuori dai confini ..”. Ci sono due paesi in cui vivono le stesse persone”.
Rispondiamo a questa affermazione del Segretario di Stato per i romeni che, la Romania è una sola, i romeni sono ovunque in questo mondo. Non posso vivere in due posti contemporaneamente. E lei che deve stabilire una connessione. I romeni hanno aspettato quello che lei ha promesso. : “cambiamento, azione e risultati”. Dov’è tutto questo? Seguiamo le vostre attività che sfociano principalmente in visite, incontri, campo online, spettacoli online, ecc…
Come si può organizzare un “mese della diaspora” e un “campo online” quando i romeni generalmente tornano a casa, cito: “fanno dei lavori sul tetto, fanno dei lavori di manutenzione…” Dov’è la coerenza? .
A proposito del programma con ” Asociatia de Treaba”. Nella diaspora, in particolare, sono tanti i giovani che hanno bisogno di finanziamenti per promuovere la propria attività, che si tratti di sport, arte, cultura, ecc. Non pensa che la Romania dovrebbe conoscerli?
Sapete quante associazioni o persone fanno dalle tasche proprie attività, iniziative di promozione della cultura, dell’arte, della Romania in generale? Siete mai stati interessati a questi?
Quando si parla di trasparenza, si parla di quante persone lavorano “per noi, cioè i dipendenti di questo ministero? Chi e in base a cosa decide tutte queste attività di questo dipartimento? Qual è la commissione, il numero delle persone e la loro competenza nell’esaminare i progetti della diaspora?” e così via ..?!
Il mancato rispetto delle condizioni del finanziamenti o di qualsiasi altra attività comporta la sanzione dei dipendenti?
Abbiamo bisogno di trasparenza, signora Segretario, vogliamo conoscere le spese che il governo romeno ha fatto per noi, la diaspora, non invano.
Da recenti dichiarazioni, ho capito che l’80% dei finanziamenti è dedicato alle comunità storiche. Con tutto il rispetto per i nostri fratelli, perché l’informazione arriva ora? ..Quando infatti si doveva già avere il finanziamento? Da ciò che leggiamo, dichiarazioni, comunicati stampa, capiamo che ciò che sta alla base del suo programma di lavoro è più emotivo e non oggettivo.
Dai ricorsi che lei ha ricevuto, verbalmente o legalmente, si rende conto che le cose non vanno bene? Non accettate il confronto, nemmeno la mediazione, che cosa è diventato questo Dipartimento, totalitarismo? Non ignorate il potere e la forza della Diaspora.

Traduzione romeno:
În articolul precedent am scris despre asociațiile românești din diaspora, care este sau ar trebui să fie rolul lor.
Astăzi avem de-a face cu o instituție guvernamentală dedicată „(sau cel puțin ar trebui să fie) trup și suflet pentru românii care trăiesc în afara granițelor României (așa-numita Diaspora), adică Departamentul pentru românii care locuiesc în străinătate.
Am mers să aflăm ce ar trebui să însemne acest departament pentru românii din diaspora și care ar fi scopul, istoria sa:
Istoricul ne spune că totul a început în jurul anului 1995 cu numele de:
Consiliul pentru problemele românilor de pretutindeni și a reprezentat prima structură pentru: „sprijin pentru comunitățile române din afara țării” După aproximativ 3 ani devine „subsecretariat de stat pentru românii de pretutindeni”. Un an mai târziu devine; Departamentul pentru relațiile cu românii din străinătate, trecând de la un minister la altul cu fonduri relative.
În prezent, Departamentul pentru relațiile cu românii care locuiesc în străinătate (DRRP), ca urmare a măsurilor de reorganizare din cadrul administrației publice centrale, Departamentul a fost înființat ca o structură cu personalitate juridică în cadrul Guvernului, în coordonare cu premierul. Din ianuarie 2021, Departamentul este condus de doamna Oana Ursache, secretar de stat în departament. Numirea doamnei Oana Ursache este făcută de premierul României, Florin Catu.
Pentru cei neinițiați, Oana Ursache foarte mândră de originile sale românești, a trăit ani de zile în Spania, în prezent pe lângă funcția Departamentului reprezintă și Diaspora ca membru al PLUS Național (partid politic)
Când Oana Ursache a fost numită secretar de stat în departament, declarațiile ei au fost următoarele;,: „Eu cunosc două Românii: România din țară și România din afara granițelor României.”
Răspundem la această afirmație a secretarului de stat pentru români că, România este una, românii sunt peste tot în această lume. Nu pot locui în două locuri în același timp. Ea trebuie să stabilească o legătură. Românii au așteptat ceea ce ai promis. : “schimbare, acțiune și rezultate”, Unde sunt toate acestea?  Vă urmărim activitățile care au ca rezultat în principal vizite, întâlniri, tabere online, spectacole online etc …
Cum poți organiza o „lună a diasporei” și o „tabără online” când românii vin în general acasă, citez: „fac niște lucrări pe acoperiș, fac niște lucrări de întreținere …„ Unde este coerența?
. Vă mulțumim foarte mult!
Apropo, programul cu „Asociatia de Treaba”.. În diaspora, în special, există mulți tineri care au nevoie de finanțare pentru a-și promova activitatea, fie că este vorba de sport, artă, cultură etc. Nu credeti că România ar trebui să i cunoască?
Știți câte asociații sau persoane fizice își desfășoară propriile activități, inițiative de promovare a culturii, artei și a României în general din buzunarele lor? V-ai interesat vreodată de acestea?
Când vorbim despre transparență, vorbim despre câți oameni lucrează „pentru noi, adică angajații acestui minister? Cine și in baza a ce decide toate aceste activități ale acestui departament? Care este comisia, numărul de oameni și competența lor în examinarea proiectelor diasporei? “Și așa mai departe ..?!
Nerespectarea de catre Departament a condițiilor de finatare sau a oricărei alte activități atrage după sine o sancțiune pentru angajații acestuia?
Avem nevoie de transparență, doamnă secretară, vrem să știm cheltuielile pe care guvernul român le-a făcut pentru noi, diaspora, nu degeaba.
Din declarațiile recente, înțeleg că 80% din finanțare este dedicată comunităților istorice. Cu tot respectul pentru frații noștri, de ce vin informațiile acum? ..când finanțarea trebuia deja sa fie? Ce jocuri sunt?

Din ceea ce citim, declarații, comunicate de presă, înțelegem că ceea ce stă la baza programului său de lucru este mai mult emoțional și nu obiectiv.
Din contestațiile pe care le-ați primit, verbal sau legal, vă dați seama că lucrurile nu merg bine? Nu acceptați confruntarea, nici măcar medierea, ce a devenit acest departament, totalitarism?
Nu ignorati puterea Diasporei.

Print Friendly, PDF & Email